Jianyu Zhu 3463274493@qq.com  Shaoyu Wang wangshaoyu@mail.ustc.edu.cn  Zichao Chen chenzichao@mail.ustc.edu.cn  Zeyu Wang wzeyu@mail.ustc.edu.cn  Yuyan Wu wuyuyan@mail.ustc.edu.cn
 Haoyuan Wang prommmod@mail.ustc.edu.cn
 Zifan Xu UT-Austin

  Alumni

 Fangxu Cai caifangxu@mail.ustc.edu.cn  Hao Guan yuzhe98@mail.ustc.edu.cn  Jun Cai cjcjcjcj@mail.ustc.edu.cn  Guanghao Wei guanghao@mail.ustc.edu.cn  Xiaoxian Liu lxx2017@mail.ustc.edu.cn  Danqing Liu ldq123@mail.ustc.edu.cn  Zhenlan Chen czl1998@mail.ustc.edu.cn
 Guanglei Cheng glcheng@ustc.edu.cn

  Professor

Alumni

 Qing Xiao xiao0019@mail.ustc.edu.cn
 Yuxiang Pei pyx@mail.ustc.edu.cn

  Undergrad

 Mengke Ha hmkrz@mail.ustc.edu.cn

  GSR

 Dawei Qiu qiudawei@mail.ustc.edu.cn

  GSR

 

 

 

 

Copyright @ 2019 Cheng Lab. All rights reserved.

 Zhiyuan Qin zyqin@mail.ustc.edu.cn
 Fan Bu bufan@mail.ustc.edu.cn

  Undergrad

 Mengqi Huang ustcmq@mail.ustc.edu.cn

  Undergrad

 Guoxin Zheng UMich  Chengyuan Huang cyyj@mail.ustc.edu.cn  Tianyi Wang wtyky@mail.ustc.edu.cn

  Undergrad

  GSR

  GSR

  Undergrad

  Undergrad

  Undergrad

  Undergrad

  Undergrad

  Undergrad

  GSR

  Undergrad

  Undergrad

Cheng Lab

Quantum Nanoelectronics

  Undergrad

  Undergrad

  Undergrad

Home

Research

Publications

Members

Gallery

Facility

中文简介

Contact

Teaching

  Alumni

  GSR

  GSR